Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.DavidDux.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který není zapsán v Živnostenském rejstříku. Identifikační číslo (IČ): 88874966, který je NEplátce DPH se sídlem na adrese: Praha - Stodůlky, Husníkova 2085/20, Psč: 15800

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím

2.1 Spotřebitelem neupravené v obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Podnikatelem neupravené v obchodních podmínkách se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

2.2 Veškerá prezentace služeb a informační materiál umístěný ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru. Trenérské služby a informační materiál, či stáhnutelný obsah zdarma ve formě PDF je pouze informačním produktem a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

2.3 Objednávkou přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

3. Cena služeb, faktury

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Fakturu: Daňový doklad – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty, doklad je dostačující zaslat kupujícímu na vyžádání.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. Způsob platby

4.1 Jsou akceptovány pouze bezhotovostní způsoby platby : A) Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Davida Káninského : 35-3452550277/0100, Komerční Banka. B) Platba pres službu PayPal dle informací na Webové stránce. C) Platba formou kryptoměn dle informací na Webové stránce.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný na vyžádání prodávajícím. Pro tyto účely použijte kontaktní e-mail: DavidDux@email.cz

5.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

6. Odpovědnost za obsah webu

6.1 Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách svých a svých obchodních partnerů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Děkuji Vám za projevenou důvěru! Udělám vše co bude v mých silách, abych Vám pomohl na Vaší cestě za lepším, zdravým životním stylem a postavou Vašich představ.